!!! URGOVNÍK !!!
   Drahý a nepoučitelný, náš dodavateli
programů, nezapomeň, že
UZÁVĚRKA PŘEHLEDŮ 
je do 10. dne v měsíci!!!
   Programy dodané po tomto datu, sice
budou brány v potaz, nicméně neručíme 
(i když bychom rádi) za jejich aktuální
zařazení. Za pochopení děkuje a rychlou
ruku přeje Vaše Fredaxe 
vydává
VÍTEJME V NOVÉM ROCE 2012 ...
Podle některých by měl být posledním v lidském kalendáři, ale (zatím) to tak nevypadá. Pořád se totiž máme rádi a nakonec se mezi sebou umíme i nějak dohodnout. Stále totiž platí, že ‘Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí’, byť je to mnohdy vo fous (nebo dva)… • Přece jenom na světě‘bylo, je a bude…’ (s odkazem na naši rubriku ‘Bylo…’) hezky - ostatně, nejlepší způsob, jak se o tom přesvědčit a nepropadat ‘vnitrozemní panice’, je cestování.
‘Čím víc jazyků umíš…’, známe to všichni. Ochutnávat země vás kromě zeměpisu naučí i poznávat lidi, jejich kulturu, mentalitu, historii, přírodu… Lépe pak poznáte sami sebe a tím spíš máte po návratu na ‘rodnou hroudu’ co předat současné i budoucí generaci (včetně vašich dětí, vnuků apod.). - O to víc se zřejmě přiblížíte zjištění, že ‘všude na světě je chleba o dvou kůrkách’ a na celé zeměkouli ‘jsou lidé dobří a zlí’ bez rozdílu barvy kůže, náboženského i jiného vyznání apod. - Ač se to mnohým nemusí zdát věrohodné - nakonec pochopíte, že ‘u nás v Čechách to zas tak špatný nakonec taky není’, ba naopak - pořád tu pulsuje svoboda, názor, odhodlání a chuť něco měnit k lepšímu (bez ohledu na méně charakterní a více korupční levo či pravo). Češi, ať ‘kocourkovští’, či v lepším případě ‘havlovští’, jsou a budou stále bodrým národem, který se umí projevit, leccos opravit a ještě z toho ‘vyrobit legraci‘… Pojďme si jeden druhého víc vážit, pojďme si více pomáhat a pragmatická slova typu ‘…a bude hůř’ s odkazem na (nejen) ekonomický vývoj spíš zaměnit za poněkud naivnější, ale o to v mysli v pozitivnější ‘…a bude líp’• V těchto místech bylo zvykem číst ‘Pichlovník’ našeho teplického kolegy a především kamaráda Jardy Pichlíka. Sám onehdá přišel s nápadem, že by ho někdo ‘střídal’, popř. to za něj vzal úplně o (aneb ‘kdo to má každej a to - zdá se - se mu konečně vyplnilo. Čím víc lidí, tím víc názorů - naším úmyslem je dát zde každý měsíc prostor někomu snad jinému, & se nám (i jim) to podaří ☺to vypadá i na účast legendárních Plastiků!) s námi a vámi všemi, kteří jste vydrželi a pořád ‘tak nějak’ rádi. Samozřejmě zveme úplně všechny, tedy i ty, kteří nás z toho či onoho důvodu (víme, leckdy ‘nečitelně nepřehledného’) sledovat přestali. Má-li tento rok být i naším posledním, čemuž odpovídají statistiky našeho ‘ekonomicky-manažerského oddělení’, tak ať si ho řádně užijem….
   Rozhodli jsme se také navýšit prodejní cenu na 25 Kč. (Pro vaši informaci, ‘pouze’ 40-43% odchází mezi 2 distribuční společnosti, které nás šíří - a díky jim!). Snad nám prominete a pochopíte tento krok odůvodněný zvýšeními a tím spojenými existencionálními starostmi.
Věříme, že ‘naše věrné’ oněch 5 Kč neodradí - přece jenom se zdáme být dosud nejucelenějším papírovým (‘Punk & paper isn’t dead’?!) lokálním přehledem s postřehy, které už jinde jentak neotisknou. Chcete-li přispět papírovým např. do nejoblíbenější rubriky ‘Káráme-Chválíme’ (kolega šéFredaktor jí přezdívá ‘tištěným Facebookem’ ☺) neváhejte a projevte se...
• ‘Oddělení předplatného’ po předcházejícím ohledání terénu došlo k finální cifře 30 Kč vč. ‘poštobalného’ (cca 15-20 Kč,
záleží na váze Přehledů s ohledem na počet příloh/vložených letáčků, stránek apod.). Potencionálním předplatitelům ochotně a rádi vystavíme fakturu na 330 Kč (30x11 měsíců, o prázdninách vycházíme jako 2 číslo) - hlavně to pak nezapomenout posílat...☺
V závěru bychom rádi poděkovali všem těm, kdo nás celá léta či kratší časové úseky podporovali i nadále podporují. O to víc si dnes vážíme každé koruny, víme totiž, že nerostou v korunách stromů a stávají se ‘ohroženým druhem’. Dovolte nám vyzdvihnout jednu jedinou instituci, bez níž by tyto řádky nebylo ani kde otisknout – a tou je Staturární město Ústí nad Labem, resp. Magistrát města Ústí n. L. Nezlobte se, nebudeme jmenovat, nechceme totiž na nikoho zapomenout (byť se seznam za oněch 15 let poněkud zkrátil, pořád ‘na městě’ – věřte/nevěřte – sedí slušní lidé neztrácející přehled-y… )
Přejme nám všem rok plný pozitivních změn a dobrých zpráv, přejme si, aby bylo líp – bude!
Za sebe i za redakci Emilio Dvořák (info@ukp98.cz)
Kulturní servis města
NOVÉ ÚSTECKÉ PŘEHLEDY vydává občanské sdružení ÚSTECKÁ KULTURNÍ PLATFORMA ’98 (Hrbovická 182, 400 01 Ústí n. L.) Korespondenční adresa: ÚKP ’98 - PŘEHLEDY, Hradiště 4 (Dominikánský klášter), 400 01 Ústí
n.L., Tel.: 739 312 901 - info + reklama (E. Dvořák), e-mail: info@ukp98.cz, www.NUP.cz, FACEBOOK - PREHLEDY, IČO: 68298587, bank. spojení: ČSOB 615180343/0300). Registrace: č. j. US/1-1/35871/98-R, reg. č. titulu:
MK ČR E 12939 • Vychází: 1x měsíčně (s výjimkou prázdninového 2čísla) Distribuce: Mediaprint & Kappa, s. r.. o. (Chuderov 117, 400 01 Ústí n. L., tel.: 475 621 070) + Severočeská distribuční, s. r. .o. (Havířská 327, 400 10
Ústí n. L., tel./fax: 475 259 040) • Tisk: Ústecká kulturní platforma ’98 (M. Jedlička, tel.: 723 348 431) • Grafická úprava: Rozka, rozka@ukp98.cz • rumenka.k@seznam.cz • UZÁVĚRKA vždy k 10. předchozího dni měsíce
(změna programů vyhrazena). Možné příspěvky nejlépe e-mailujte na: info@ukp98.cz. • Redakční rada: M. F. Pištěk, E. Dvořák, Rozka, B. Bímová, M. Jedlička, Mgr. M. Peterková, MUDr. J. Pichlík, R. von Neuvirt, J. Balvín,
ZDDR, RS, ing. J. Vojtek, P. Hušek, H. Borská (in memoriam). Kromě četných novinových stánků v UL,TP, LT, DC a okolí je PŘEHLEDY možno zakoupit i na těchto místech: UL: INF. STŘEDISKO, BÁRKA KAFE, BIOGRAF U
FRANTIŠKA, CAFÉ ALIBI, SUTERÉN, NÁRODNÍ DŮM, TRAFIKY: ZDAR, NA PŘEDMOSTÍ, NA HVĚZDĚ, MAHA4ALL, TP: TRAFIKA V KRUPSKÉ BRÁNĚ; DC: SNĚŽNÍK Část programové sekce finančně podporuje Město Ústí nad Labem.