loga ke stažení
NOVÉ ÚSTECKÉ PŘEHLEDY vydává občanské sdružení ÚSTECKÁ KULTURNÍ PLATFORMA ’98, Hrbovická 182, 400 01 Ústí n. L. Korespondenční adresa: ÚKP ’98 - PŘEHLEDY, Hradiště 4, Dominikánský klášter, 400 01
Ústí n.L., Tel.: 739 312 901 - info + reklama (E. Dvořák), e-mail: info@ukp98.cz, www.NUP.cz, FACEBOOK - PREHLEDY, IČO: 68298587, bank. spojení: ČSOB 615180343/0300). Registrace: č. j. US/1-1/35871/98-R,
reg. č. titulu: MK ČR E 12939 • Vychází: 1x měsíčně (s výjimkou prázdninového 2čísla) Distribuce: Mediaprint & Kappa, s. r.. o. (Chuderov 117, 400 01 Ústí n. L., tel.: 475 621 070) + Severočeská distribuční, s. r.
.o. (Havířská 327, 400 10 Ústí n. L., tel./fax: 475 259 040) • Tisk: Ústecká kulturní platforma ’98 (M. Jedlička, tel.: 723 348 431) • Grafická úprava: Rozka, rozka@ukp98.cz • rumenka.k@seznam.cz • UZÁVĚRKA 
vždy k 10. předchozího dni měsíce (změna programů vyhrazena). Možné příspěvky nejlépe e-mailujte na: info@ukp98.cz. • Redakční rada: M. F. Pištěk, E. Dvořák, Rozka, B. Bímová, M. Jedlička, Mgr. M. Peterková,
MUDr. J. Pichlík, R. von Neuvirt, J. Balvín, ZDDR, RS, ing. J. Vojtek, P. Hušek, H. Borská (in memoriam). Kromě četných novinových stánků v UL,TP, LT, DC a okolí je PŘEHLEDY možno zakoupit i na těchto místech:
UL: INF. STŘEDISKO, BÁRKA KAFE, BIOGRAF U FRANTIŠKA, CAFÉ ALIBI, SUTERÉN, NÁRODNÍ DŮM, TRAFIKY: ZDAR, NA PŘEDMOSTÍ, NA HVĚZDĚ, MAHA4ALL, TP: TRAFIKA V KRUPSKÉ BRÁNĚ; DC: SNĚŽNÍK Část
programové sekce finančně podporuje Město Ústí nad Labem.
OBSAH:
ÚVODNÍK
KÁRÁME - CHVÁLÍME
BYLO JE ČI BUDE
ČLÁNKY - TEXTY
KOMIKS
CENÍK INZERCE
Kulturní servis města